Outplacement en re-integratie

SmartPLUS Outplacement & Re-integratie is reeds jaren de specialist op het gebied van Outplacement, Re-integratie (2e spoor) en gespecialiseerd in resultaat.

Outplacement

Bij outplacement gaat het er om dat zowel de werkgever als de werknemer overeenkomen de werknemer te begeleiden naar een functie bij een andere werkgever. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen het initiatief nemen tot outplacement.

Outplacement wordt vaak ingezet in geval van:

  • Een onoplosbaar arbeidsconflict
  • Reorganisatie
  • Vastlopen in je carrière

Re-integratie (2e Spoor)

Indien een werknemer ziek wordt, krijgt de werkgever te maken met de Wet verbetering Poortwachter. De wet stelt dat de werkgever (en werknemer) er bij langdurig verzuim alles aan moet doen om passend werk binnen het bedrijf te bereiken. Als er binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn in de eigen of andere functie dan volgt re-integratie 2e Spoor. Extern wordt dan naar passend werk gezocht.

Pakket

SmartPLUS biedt een pakket re-integratiediensten om doelgericht en effectief te werken aan een nieuwe beroepsmatige toekomst.

Individuele en intensieve begeleiding

SmartPLUS gaat uit van een individuele en intensieve begeleiding van de cliënten enerzijds en een adequate match met de vraag op de (regionale) arbeidsmarkt anderzijds. De individuele wensen en behoeften van de cliënt worden in de aanpak van SmartPLUS gekoppeld aan de reële mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. Essentieel is dat er een goede vertrouwensbasis wordt gelegd – en behouden– in de driehoek tussen outplacement/re-integratie adviseur, cliënt en opdrachtgever.

Speerpunten

Speerpunten bij de uitvoering van de dienstverlening door SmartPLUS zijn dan ook:

  • Opbouwen van een vertrouwensbasis
  • Integrale één-op-één benadering
  • Aanbod- en vraaggericht
  • Kortste weg naar passend en duurzaam werk
  • Nazorg

Doel dienstverlening

Het doel van de ingezette dienstverlening is de kortste weg naar passend en duurzaam werk.

  • De kortste weg: door middel van een op de individuele cliënt én de werkgever toegesneden traject.
  • Passend en duurzaam werk: algemeen geaccepteerde arbeid die enerzijds past bij de talenten, vaardigheden, kwaliteiten en beperkingen/belemmeringen van de cliënt en die anderzijds realistisch haalbaar is.